Política de privacitat

El web olidoplesgarrigues.com és titularitat de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues (G25049164).

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, la DOP Les Garrigues vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions sobre els tractaments de dades que duu a terme i els drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament és el Consell Regulador de la DOP Les Garrigues, amb domicili al Complex La Caparrella 97 de Lleida (25192).

Adreça electrònica: olidoplesgarrigues@olidoplesgarrigues.com

Web: olidoplesgarrigues.com

Quina és la finalitat perseguida?

El Consell Regulador de la DOP Les Garrigues tractarà les dades personals amb alguna de les finalitats següents:

  • Gestionar la consulta, petició o queixa formulada a través de correu electrònic.
  • Gestionar els productors d’olives i les operadores, a fi defensar i garantir la denominació d’origen protegida, les seves peticions i subvencions.
  • Gestionar el Registre de productors d’olives.

És necessari que faciliteu el nom i cognoms i les vostres dades de contacte a fi de rebre la resposta (una adreça electrònica i/o el telèfon).

No facilitar les dades indicades pot impedir que es tramiti la seva petició.

Quina és la legitimació o base jurídica?

En el cas de les consultes que formulin les persones que no pertanyin a la DOP, el seu consentiment, que es pot retirar en qualsevol moment.

En la resta de casos, el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió en interès públic i el compliment d’una obligació legal.

Durant quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals es conservaran durant els terminis següents:

  • Gestionar la consulta, petició o queixa formulada a través de correu electrònic: les dades es conservaran fins 1 any després de la resposta o resolució.
  • Gestionar els productors d’olives i les operadores, a fi defensar i garantir la denominació d’origen protegida: 1 any des de que finalitza la relació amb la DOP.
  • Gestionar el Registre de productors d’olives: 1 any des de la baixa.

Un cop transcorregut aquests terminis les dades se suprimiran i es bloquejaran, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals.

Les dades personals es comuniquen a tercers?

Les dades poden ser comunicades al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’agricultura; a la Diputació de Lleida; o a l’entitat de certificació. Si ho exigeixi la correcta gestió de la sol·licitud formulada per la persona interessada, les dades es podrien comunicar als productors o les operadores de la DOP, o a les administracions públiques competents, si s’escau.

Es preveuen transferències internacionals de dades?

No.

Quines són les categories de persones interessades o afectades?

Persones que sol·liciten informació o formulen una petició o queixa; els productors d’olives i les persones de contacte de les operadores.

Quines són les categories de dades que es tracten?

Dades tractades: Nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon, dades d’ocupació laboral, dades de producció o altres dades que puguin facilitar les persones afectades.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si estem tractant les seves dades personals. En cas que es tractin, les persones tenen dret a accedir a les dades objecte de tractament.

Les persones també tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes, així com a sol·licitar-ne la supressió (dret a l’oblit) en determinats casos, com ara quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que s’havien recollit.

També poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades en determinats supòsits. En cas que procedeixi aquest dret, es marquen les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. Així, la limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

Les persones interessades poden exercir el seu dret de portabilitat de les dades, i en determinades circumstàncies, també poden oposar-se al tractament de les seves dades personals.

Finalment, totes les persones tenen dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. En aquest punt, escau posar de manifest que la DOP Les Garrigues no adopta aquest tipus de decisions automatitzades, ni tampoc elabora perfils.

Podeu trobar informació més completa d’aquests drets al web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Davant qui i com es poden exercir els drets?

Els drets esmentats en l’apartat anterior es poden exercir davant del responsable del tractament, mitjançant una sol·licitud en paper o per correu electrònic, a les adreces abans indicades.

Què és pot fer si no s’atenen o es vulneren els drets?

Es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Modificacions de la política de protecció de dades

Aquesta política de protecció de dades pot ser objecte de modificacions per adaptar-se a la normativa vigent.

Darrera actualització: 29/01/2024

AGENDA

Juliol 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 Juliol, 2024
2 Juliol, 2024
3 Juliol, 2024
4 Juliol, 2024
5 Juliol, 2024
6 Juliol, 2024
7 Juliol, 2024
8 Juliol, 2024
9 Juliol, 2024
10 Juliol, 2024
11 Juliol, 2024
12 Juliol, 2024
13 Juliol, 2024
14 Juliol, 2024
15 Juliol, 2024
16 Juliol, 2024
17 Juliol, 2024
18 Juliol, 2024
19 Juliol, 2024
20 Juliol, 2024
21 Juliol, 2024
22 Juliol, 2024
23 Juliol, 2024
24 Juliol, 2024
25 Juliol, 2024
26 Juliol, 2024
27 Juliol, 2024
28 Juliol, 2024
29 Juliol, 2024
30 Juliol, 2024
31 Juliol, 2024
1 Agost, 2024
2 Agost, 2024
3 Agost, 2024
4 Agost, 2024

ÚLTIMES
PUBLICACIONS